VASE 1%
Kérjük, személyi jövedelem adója 1%-ával támogassa Egyesületünket!
Vasutas Segélyező Egyesület
1078 Budapest, VII. István utca 6.
+36-1-342-5108

Egyesületi tagság

1. Egyesületi tagság létesítése: Az Egyesületnek alap tagság létesítésével - tagja lehet minden természetes személy. A tagfelvétel belépési nyilatkozat alapján történik, amelyet a valóságnak megfelelően kell kitölteni és saját kezűleg aláírni. A kiskorú tag nevében a tagsági viszony létesítésekor törvényes képviselője jár el. 

2. Tagsági díj:Az egyesületi tagság tagdíjának összegét az Egyesület Választmánya állapítja meg. Amennyiben a tagsági díjat csekken kívánja fizetni az újonnan belépő tag, belépési nyilatkozata csak abban az esetben fogadható el, ha legalább félévi tagdíj befizetését igazoló csekkszelvényt is mellékel a belépési nyilatkozathoz.
- 2022. január 01. napjától az alap tagság tagdíjának összege tagságonként 1 100 Ft. / hó

A VASE Baleseti Segélyezési tagság tagdíja  2022. január 01. napjától tagságonként 500 Ft / hó.

3. Segélyek és Szolgáltatások biztosításának feltételei: A felsorolt szociális segélyekre és szolgáltatásokra (kedvezményekre) a tag csak abban az esetben jogosult, ha tagsági díja rendezett! Csekkfizetők esetén legalább fél évre előre befizetett tagsági díj mellett igényelhetők a segélyek és szolgáltatások! A szociális segélyek - a temetési költség hozzájárulást kivéve - csak a tag életében és kérelmére folyósíthatók, amennyiben azok igénylése az esedékességről számított KETTŐ ÉVEN BELÜL megtörténik.

4. Változás bejelentés: A tagok személyükkel kapcsolatos változásokat haladéktalanul tartoznak az Egyesületnek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményeket a tagok viselik.

5. A tagság megszűnése: A tag az egyesületből bármikor kiléphet. A kilépési szándékát írásban kell bejelenteni a tagsági igazolvány visszaküldésével. E bejelentés alapján az Egyesületi tagság a bejelentést követő hónap első napjától megszűnik. A tagság megszűnése esetén a tagnak díj visszatérítési igénye nem keletkezik.

További felvilágosítással állunk rendelkezésére a budapesti székházunkban:
Budapest, VII. István u. 6. Tel/Fax: 342-5108, 342-5109, vasútüzemi: 01/22-80
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8-15 óráig,
Péntek: 8-12 óráig.


VASUTAS SEGÉLYEZŐ EGYESÜLET VÁLASZTMÁNYA

Adatkezelési tájékoztató

A Vasutas Segélyező Egyesület tagjai részére, tagsági viszonyukkal összefüggő személyes adataik kezeléséről és azzal kapcsolatos jogaikról.

1. Az adatkezelő és elérhetőségei

2. Az adatkezelés jogalapja

3. A személyes adatok kategóriái

Az Egyesület mint adatkezelő a tag által a tagsági jogviszony alapján igényelhető szolgáltatások biztosításával összefüggésben szükséges alábbi személyes adatokat kezelheti:

Név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, egyéb kapcsolattartási adatok, a tagsági jogviszony létrejöttének illetve megszűnésének időpontja és módja, a szolgáltatások igénybevételének indokát tartalmazó adatok, az igénybevett szolgáltatások. 

A belépési nyilatkozat aláírásával a tag hozzájárul ahhoz, hogy a belépési nyilatkozat kitöltésével vagy egyéb módon az adatkezelő birtokába jutott személyes adatait az Egyesület mint adatkezelő a tagsági jogviszony létrejötte ,a tagi kötelezettségek, illetve az egyesületi szolgáltatások teljesítésének biztosítása, valamint a taggal szembeni esetleges igényérvényesítése lehetővé tétele esetén a jogszabályban előírt határidőig tárolja , archiválja.

Figyelemmel arra, hogy az Egyesület a tag személyes adatait kizárólag a tagsági jogviszony létesítéséhez és fennállásához szükséges legszűkebb körben kezeli, a személyes adatok megadásának megtagadása, a tagsági jogviszony létesítését, illetve fenntartását ellehetetlenítheti.

4. A személyes adatok továbbítása

A tag személyes adatait az Egyesület harmadik fél részére kizárólag a taggal szembeni esetleges indokolt igénye (pl. a tag károkozása) továbbá a tag kérésére vagy hozzájárulásával továbbíthatja. 

5. A tag jogosultságai személyes adatai összefüggésében

Az Egyesület tagját személyes adatai kezelésével összefüggésben, különösen az alábbi jogosultságok illetik meg:

       A NAIH elérhetőségei:

       honlap: www.naih.hu

       cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

       postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

       telefon: +361 3911 400

       fax: +361 3911 410

       e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

       Különös tekintettel arra, hogy a 2011. évi CXII. törvényt (Info törvény) módosító 2018. évi XIII.          törvény szerint a GDPR rendelkezéseivel összefüggésben további belföldi törvények és                    kapcsolódó jogszabályok módosításai várhatók, az Egyesület mint adatkezelő fenntartja a                jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor módosítsa. Erről tagjaink tájékoztatására hasonló                  módon kerül sor.

Budapest, 2018. május