VASE 1%
Kérjük, személyi jövedelem adója 1%-ával támogassa Egyesületünket!
Vasutas Segélyező Egyesület
1078 Budapest, VII. István utca 6.
+36-1-342-5108

Segélyek

Az Egyesület hatályos Segélyezési és Szolgáltatási Szabályzata valamint a Baleseti Segélyezési Szabályzat 

2024. Január 01-től

I. fejezet
Szociális segélyek


Több tagság esetén a segély is többszörös!


Új tagság létesítésekor a szociális segélyek csak 6 (hat) hónap elteltével igényelhetők.

A szociális segélyek összegét - minden esetben az Egyesület gazdasági helyzete alapján - a Választmány állapítja meg.
A tag elhalálozása esetén tagsága megszűnik, özvegyi jogon nem folytatható. A korábban özvegyi jogon folytatott tagságnál, a szociális segélyek és szolgáltatások igénylési jogosultságát az özvegyi tagság kezdetének időpontjától kell számítani.1. Házassági segély: A segély összege 2 éves tagsági időn belül egyszeri 3.000,-Ft., 2 – 5 év tagsági időig egyszeri 6.000,- Ft., 5. év tagsági időtől egyszeri 12.000,- Ft.

Többször is kifizethető, az előző kifizetéstől számítva az időt.
2. Gyermekszületési segély: A segélyt a tag minden gyermekszületés után igényelheti a születési anyakönyvi kivonat bemutatásával. A segély összege élve született gyermek esetén, 5 évi tagsági időn belül 8.000,-Ft., 5 évi tagsági idő után 12.000,-Ft.,  Halva született gyermek után a tagsági időtől függetlenül a segély összege 8.000,-Ft. 
3. Tanszer-hozzájárulás: Ezt a segélyt - évenként (12 havonként) egy alkalommal - igényelheti a tag, szülői ellátás alatt álló gyermekei után, akik az általános iskola, ipari tanuló, vagy középfokú és felsőfokú oktatási intézmény NAPPALI tagozatán folytatják tanulmányaikat. Segély felvételéhez  diákigazolvány, illetve 14 éven aluli gyermek esetében a születését igazoló hivatalos okmány bemutatása szükséges. A segély összege gyermekenként  5.000.- Ft.

Egy tagságra évenként legfeljebb 15.000.- Ft.   ( 3 gyermek ) fizethető!
4. Betegségi segély: Betegségi segélyt igényelhet a főállásban lévő tag 15 napot meghaladó  folyamatos táppénzes (beteg) állomány esetén. A betegségi segély felvételéhez a táppénzes állomány teljes időtartamát tartalmazó (orvosi vagy a szolgálati főnökség által kiállított) igazolás bemutatása szükséges.

A segély összege: 3.000,-Ft.

Ha a tag folyamatos táppénzes állománya a 15 napot meghaladja, minden további 15 nap után

1.500.- Ft. fizethető azzal, hogy az egy évben igényelhető betegségi segély összege legfeljebb

10.500.- Ft. lehet.

Nyugdíjas tagok 12 havonként orvosi igazolás nélkül jogosultak 5.000,-Ft betegségi segélyre. 

Betegségi segély 1 évben egyszer az előző igényjogosultságtól számított 12 hónap elteltével igényelhető.


5. Kórházi segély: A segély 5 napon túli kórházi ápolás esetén, az előző igényjogosultságtól számított 12 hónap elteltével igényelhető, a kórházi zárójelentés vagy kórházi elbocsátó bemutatásával. A segély 12 hónapon belül két kórházi tartózkodásra igényelhető.

A segély összege :    3.000.- Ft.

Második kórház esetén: 3.000,-Ft.

Azonos időszakra a betegségi illetőleg a kórházi segély közül csak az egyik igényelhető. 
6. Műtéti segély: A tag műtét esetén igényelheti a kórházi zárójelentés vagy a műtétet igazoló kórházi elbocsátó bemutatása alapján. A segély összege első műtét után 3.000,-Ft, második műtét után 3.000,-Ft. Az előző igényjogosultságtól számított 12 hónapon belül a segély legfeljebb két műtét után vehető igénybe akkor is, ha egy kórházi tartózkodás során több műtétre került sor. 
7. Nyugdíjazási segély: A nyugdíjsegélyt 10 év sajátjogú tagsági idővel rendelkező tag igényelheti. Ha a nyugdíjazás 10. évi tagsági idő betöltése előtt következik be, a segélyre a tag akkor tarthat igényt, amikor a 10. tagsági évet betöltötte. A segély, bármilyen jogcímen történt nyugdíjazás esetén, tagsági idő tartama alatt egy alkalommal igényelhető.
A nyugdíjazás tényét, hitelt érdemlően igazolni kell. A segély összege a betöltött 10. tagsági év után 8.000,-Ft, amely a 10. tagsági éven felül, a nyugdíjazás időpontjáig,  minden betöltött tagsági év után évenként 800,-Ft-tal emelkedik. 
8. Temetési költség hozzájárulás: Az Egyesület a tag elhalálozásakor temetési költség hozzájárulás címén 5 éves tagsági időn túl 15.000,-Ft, házastárs elhalálozásakor 15.000,-Ft-ot fizet. 5 éves tagsági időn belüli elhalálozás esetén ez az összeg 5.000,-Ft, házastárs elhunytakor 3.000,-Ft

A temetési költség hozzájárulás a halotti anyakönyvi kivonatot valamint a nevére szóló temetési

számlát bemutató eltemettetőnek fizethető ki.

A temetési költség hozzájárulás nem képezi örökség tárgyát!
9. Rendkívüli segély: Csak ötévi tagsági idő után a szülő illetve gyermek halála esetén évente, egyéb esetekben kétévente egyszer igényelhető, minden olyan esetben, amikor a tag egyéb segélyt nem igényelhet, de segélyezése indokoltnak és méltányosnak mutatkozik (lakásépítés, lakásfelújítás, költözködés, árvíz stb.) 
10. Baleseti segély: Orvosi igazolással alátámasztott baleseti eredetű halál vagy maradandó rokkantság esetén igényelhető. A segély összege: baleseti eredetű halál vagy 100%-os rokkantság esetén 20.000,-Ft. Maradandó rokkantság esetén az 20.000,-Ft-nak a rokkantság fokának orvos által megállapított %-a.
Baleseti eredetű halál esetén a segélyt az a személy igényelheti, akinek a tag jogán a temetési hozzájárulás is kifizethető. 
II. fejezet
VASE BALESETI SEGÉLYEZÉSI TAGSÁGRA IGÉNYELHETŐ SEGÉLY

1. Általános rendelkezések:

Baleset alatt a tag akaratán kívül, hirtelen fellépő oly külső behatást kell érteni, amely a balesettől számított egy éven belül a tag halálát, vagy állandó rokkantságát, valamint múlékony sérülését okozta. A baleseti sérülésről az orvosi véleményt, a gyógykezelés befejezéséig, legkésőbb azonban a baleset napjától számított 2 éven belül be kell nyújtani. Ha a rokkantság foka a gyógykezelés befejezéséig nem állapítható meg, előleg folyósítható. Az elszenvedett balesetet a segély igénylési jogosultság elvesztésének terhe mellett általában 30, indokolt akadályoztatás esetén 90 napon belül az Egyesülethez be kell jelenteni.

VASE baleseti segélyezési tagságra, a baleseti segély összege baleseti halál esetén 500 000,-Ft, közvetett baleseti eredetű halál esetén 130.000-220.000,-Ft. Balesetből származó 100%-os rokkantság esetén 500.000,-Ft. Állandó, de részleges rokkantság esetén, a véglegesen kialakult rokkantság mértékének megfelelő %-a esedékes. Múlékony sérülés, vagy balesetből eredő 25 napi táppénzes betegállomány után 15.000,-Ft fizethető. A tag balesetből eredő halála esetén, a segélyt az a személy igényelheti, akinek a tag jogán temetési hozzájárulás is kifizethető. III. fejezet                                                                                                                                            SZOLGÁLTATÁSOK

1. ÜDÜLTETÉS

Egyesületünk tagjai és hozzátartozói a hévízi Majerik Hotelben vehetik igénybe ezt a szolgáltatást

A kedvezményes üdülés igénybevételéhez legalább 1 éves tagsági viszony szükséges.


a,  Az üdülő kedvezményes díj ellenében történő igénybevételére a tagok, azok együtt élő          házastársa, élettársa és 14. életévüket be nem töltött szülői ellátás alatt álló gyermekei          jogosultak

  A kedvezményes üdülés évente legfeljebb 6 ( hat ) nap időtartamban vehető igénybe!

( A hotel napi áraiból -15% kedvezmény után az Egyesület hozzájárulásának összege:

    tag  3000,- Ft./éj , nem tag hozzátartozó esetében 2000,- Ft./éj )


b, Természetbeli szociális segélyként üdülésben, vagy helyette készpénzmegváltásban részesül sajátjogú tagsága alapján az a tag, aki 35, 40, 45 és 50 éves tagsági idővel rendelkezik. Az üdülés tartama 7 nap/ 6 éj, elő-és utóidényben. A készpénzmegváltás összege 8.000,- Ft. 

c, Gyermeküdültetés: Ebben a szolgáltatásban részesül a tag 14. életévét be nem töltött szülői ellátás alatt álló gyermeke(i), ha azt a szülővel, vagy a tag nagyszülővel együtt veszik igénybe. Egy tagságra, a tagság teljes tartama alatt a gyermek(ek) térítésmentes üdültetése legfeljebb kettő esetben vehető igénybe. Két tagságnál - a házastárs tagságát is figyelembe véve - maximum négy esetben igényelhető. Egy családból ugyanabban az évben a 14. életéve betöltéséig csak egy gyermek jogosult erre a szolgáltatásra. 


2. Jogi tanácsadás: Az Egyesület jogtanácsosa, az Egyesület tagjai részére jogi tanácsot ad, írásbeli megkeresésre, vagy előzetes egyeztetés esetén szóbeli konzultáció útján.