VASE 1%
Kérjük, személyi jövedelem adója 1%-ával támogassa Egyesületünket!
Vasutas Segélyező Egyesület
1078 Budapest, VII. István utca 6.
+36-1-342-5108

Értesítések

Közgyűlési meghívó

A VASUTAS SEGÉLYEZŐ EGYESÜLET ezúton értesíti tagjait, hogy 2022. augusztus 31. napjának 9:00 órájára összehívja az Egyesület Közgyűlését.

A Közgyűlés helye:

A Vasutas Segélyező Egyesület 1078 Budapest István u. 6. szám alatti székhelyének földszinti tanácsterme.

A Közgyűlés napirendje:

1. Az Egyesület Alapszabályának módosítása.

(a Fővárosi Törvényszék 13.Pk60964/1989/53. számú hiánypótlást elrendelő végzése alapján) Tájékoztatjuk a tagságot, hogy a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az Alapszabály 8.§. 10. pontja alapján

2022. augusztus 31. napján 10 órai

kezdettel ugyanazon a helyen megismételt Közgyűlésre kerül sor, amely, változatlan napirenddel, a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Az Alapszabály módosítást tartalmazó határozati javaslat az alábbi:

HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Vasutas Segélyező Egyesület Közgyűlése az Egyesület Alapszabályát az alábbiak szerint

módosítja:

1.1. Az 1.§. 2.3. pontja helyébe az alábbiakat kell beiktatni: „célja: a nehéz élethelyzetben lévő tagjai és családtagjaik támogatása.”

1.2. Az 1.§. 2.4. pontja helyett az alábbiakat kell beiktatni: alap-cél szerinti tevékenysége: a 2.3. pontban nevesítettek részére segélyek és díjmentes, illetve kedvezményes szolgáltatások juttatása.

1.3. Az 1.§.-ba az alábbi 3. pontot kell felvenni: „A 2.3. pontban meghatározott támogatás módját, feltételeit, mértékét, illetve a 2.4. pontban meghatározott alap-cél szerinti tevékenység folytatásának részlet szabályait a Segélyezési és szolgáltatási szabályzatban, valamint a Baleseti segélyezési szabályzatban – belső szabályzatok – kell megállapítani.”

1.4. Az 1.§.-ba az alábbi 4. pontot kell beiktatni: „4. Az Egyesület a 2.4. pontbanmeghatározott alap-cél szerinti tevékenységet folytatásának elősegítése érdekében a2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), valamint a 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Ectv.) előírt feltételek szerint

4.1. gazdasági-vállalkozási tevékenységet, továbbá

4.2. a 11.§. 1.3., 1.4. és 1.5. pontjaiban nevesített tevékenységeket is folytathat.

1.5. A 3.§.-a helyett az alábbiakat kell felvenni:

1. A tagsági jogviszony létesítését kérelmezőnek a Belépési nyilatkozat (2.§. 5. pont) aláírásával tagdíjfizetési kötelezettséget kell vállalnia, egyidejűleg megjelölve azt is, hogya tagsági jogviszony létrejöttét követően a tagsági díját milyen módon kívánja fizetni.

2. A vállalt tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésének lehetséges módjai:

2.1. Az Egyesülettel kötött megállapodásban foglaltak szerint a taggal kapcsolatbanálló szervezet (munkáltató, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság) a tag munkabéréből, egyébjárandóságából, nyugdíjából – a tag előzetes hozzájárulása alapján – az Egyesület általmegjelölt tagdíj összeget levonja, és az Egyesület részére a tárgyhó 10. napjáig átutalja.

2.2. A tag az Egyesület által részére megküldött készpénz átutalási megbízásfelhasználásával a tagsági díjat a megbízáson feltüntetett fizetési határnapig postai úton fizetimeg.

2.3. A tag tagdíjfizetési kötelezettségét az Egyesület bankszámlájára, a tárgyhó 15.napjáig történő átutalással teljesíti.

2.4. A tag ügyfélfogadási időben az Egyesület székhelyén (1.§.1. pont) személyesen eljárva, az esedékesség hónapjának utolsó napjáig teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét.

3. A tagsági díj mindenkori összegét (Ft/hó), az ügyvezetés előterjesztése alapján a Választmány állapítja meg, és az 1.§.3. pontjában nevesített belső szabályzatok tartalmazzák.

4. A pártoló tag, illetve a jogi személy pártoló tag képviselője pártoló tagi hozzájárulását, és egyéb kötelezettségvállalását azok mértékét, módját és a teljesítés határidejét a pártoló tagi jogviszony létesítésekor maga határozza meg.

1.6. A 3.§.-ból a 2. és 3. pontot törölni kell.

1.7. A 4.§. 1.3. pontja helyébe az alábbiak lépnek: „igényelheti az 1.§. 3. pontjában nevesített belső szabályzatokban meghatározott támogatásokat.”1.4. pontban az „1.4. pontban” szövegrész helyébe az „1.3. pontjában” szövegrész lép.

1.8. A 6.§. 4. pontja helyébe az alábbiak lépnek: „amennyiben a tag a tagsági díjfizetésével legalább 3 hónapos hátralékba kerül, az Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos felmondási idővel írásban felmondhatja. A felmondás részletszabályait az 1.§. 3.pontban nevesített belső szabályzatokban kell megállapítani. Az 5. pont negyedik sorában a „Közgyűlés” szó helyett a „Választmány” szövegrészt kell beiktatni, a

„Közgyűlésre” szó helyébe pedig a „Választmány ülésére” szövegrészt kell felvenni.

1.9. A 7.§. 3. pontját az alábbi mondattal kell kiegészíteni: „a választott tisztségviselő – az ügyvezető elnök kivételével – az Egyesülettel munkaviszonyban nem állhat.”

1.10. A 9.§.-ból az 1.5., 1.6., 1.7. továbbá a 2. és a 3. pontokat törölni kell.

1.11. A 10.§. 1. pontjában a „6” szám helyett „5 (öt)” szövegrészt kell felvenni.

1.12. A jelenleg hatályos Alapszabályban téves szám alatt felvett 2.4. pontban a „2.2.-2.4.” szövegrész helyett a „2.2. és 2.3.” szövegrészt kell felvenni.

1.13. A 10.§. 8.3. pontjába a „személyére vonatkozóan” bevezető szövegrészt kell felvenni. A 8.4. pont helyébe az alábbiak lépnek: „megbízatása határozott időtartamának lejártával”.

1.14. A 10.§.-ba az alábbi 8.5. pontot kell beiktatni: „az ügyvezető elnökhöz írásban benyújtott lemondásával”.

1.15. A 10.§. 9. pontja helyébe az alábbiak lépnek: „amennyiben a Választmány tagjainak száma 4 fő alá csökken, a kieső tagok helyett 60 (hatvan) napon belül új tisztségviselőket kell választani.”

1.16. A 10.§. 11. pontját az alábbiakkal kell kiegészíteni: „a meghívó és a meghívóhoz kapcsolódó előterjesztések, határozati javaslatok és egyéb iratok elektronikus levél formájában is megküldhetők a Választmány tagjai által megadott elektronikus levelezési címre. Ebben az esetben a 8 (nyolc) napos határidő az elektronikus levél megküldésének napjától számítandó. Vita esetén a megküldési határidő megtartását az ügyvezető elnök bizonyítja.”

1.17. A 10.§. 12. pontjában az „5” helyett a „4 (négy)”, a 13. pontban a „3” szám elé a „legalább” a 14. pontban a „4 (négy)” helyett „3 (három)” szövegrészt kell felvenni.

1.18. A 18. pontban a „ha legalább 3 választmányi tag” szövegrész helyett a „választmányi tagok legalább kétharmada” szövegrészt kell felvenni.

1.19. A 10.§. 18. pontjának utolsó mondatába az alábbi bevezető szövegrészt kell felvenni:„Jogszabályban meghatározott esetek kivételével...”

1.20. A 10.§. 18. pontjába új utolsó mondatot kell beiktatni: „E pont alkalmazása során a 11. pontban foglaltakat is megfelelően figyelembe kell venni (az elektronikus levelezés alkalmazása).”

1.21. A 11.§. 2. pontja helyébe az alábbiak lépnek: „Az 1.§. 3. pontjában nevesített belső szabályzatok, továbbá a Szervezeti és működési szabályzat és egyéb belső szabályzatok elfogadása.”

1.22. A 11.§. 8. pontját az „és az Egyesület munkavállalói egyéb juttatásainak” szövegrésszel kell kiegészíteni.

1.23. A 12.§. 5.3. pontjában „a Közgyűlés” szövegrész után „és a Választmány”, az „előterjesztések” szó után „és a határozati javaslatok” szövegrészt kell beiktatni.

1.24. A 12.§. 5.19. pontja helyébe az alábbiak lépnek: „a tagsági jogviszony felmondása, és a felmondás, valamint a kizárási eljárás során hozott határozatok megküldése a tag részére,”

1.25. A 12.§.-ba az alábbi 7. pontot kell beiktatni: „7. Az ügyvezető elnök lemondása esetén a Választmány határozata kimondhatja, hogy a vezető tisztségviselő feladatainak ellátása az Egyesület működőképességének biztosítása érdekében szükséges, ez esetben a lemondás az új tisztségviselő megválasztásával, de legkésőbb a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá.” A hatályos 7. pont számozása „8”-ra változik, és a „lehető legrövidebb időn” szövegrész helyett a „60. (hatvan) napon belül” szövegrészt kell beiktatni.

1.26. A 13.§. 1. pontjába „a lehető legrövidebb időn” szövegrész helyett a „60 (hatvan) napon” szövegrészt kell felvenni.

1.27. A 13.§. 2.4. pontját törölni kell. Ezzel a 2.4. pontra változó 2.5. pontban a „2.2. és 2.4.” szövegrész helyett a „2.2. és 2.3.” szövegrészt kell felvenni.

1.28. A 13.§. 4. pontja helyébe az alábbiak lépnek: „4. megszűnik az ellenőrző bizottsági tagság a tisztségviselő 

4.1. megbízatása határozott időtartamának lejárta,

4.2. a Közgyűlés általi visszahívása,

4.3. egyesületi tagságának bármely okból történő megszűnése,

4.4. személyére vonatkozóan a Ptk. 3:26.§. (2) bekezdésében vagy a 2.1. pontban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezése,

4.5. tisztségéről a Választmány elnökéhez írásban benyújtott lemondása esetében.”

1.29. A 14.§. 3. pontjában a „6” szám helyébe „5 (öt)”, a 8.2. pontba az „érvényes” szó után az „és az érvénytelen”, a 9. pontba a „6” szám helyett az „5 (öt)” szövegrészt kell felvenni. A 10. pontot az alábbi szövegrésszel kell kiegészíteni: „A megismételt szavazás esetén megválasztott tisztségviselőnek azt kell tekinteni, aki (akik) a legtöbb szavazatot kapta (kapták).”

1.30. A 15.§. 2. pontjában a „hozzájárulási” szó után a „vagy más” szövegrészt kell felvenni.

1.31. A 15.§. 3. pontjába foglaltak a 1.4. pontban kerültek – módosított szöveggel – áthelyezésre, következésképpen a 15.§. 3. pontját törölni kell.

1.32. A 18.§. 2. pontjából a jogszabályi hivatkozást törölni kell.

1.33. A 19.§.-ba az alábbi 3. pontot kell beiktatni: „3. a Szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni:

3.1. amennyiben az ügyvezető elnök megbízatása – kivéve a 12.§. 7. pontjában foglalt esetet - megszűnik, illetve feladata ellátásában tartósan akadályozva van, az új tisztségviselő megválasztásáig, illetve akadály megszűnéséig terjedő időtartamra az ügyvezető elnök feladatainak ellátására, valamint

3.2. a helyettesítésre a meghatalmazáson alapuló képviseleti és aláírási jogosultságra vonatkozó szabályokat:”

1.34. A 19.§. 3. pontja helyett az alábbi 4. pontot kell beiktatni: „4. az Egyesület bankszámlái feletti rendelkezés szabályait a Pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni.”

1.35. A 12.§. 6.1. pontjában az „elérésével” szövegrészt helyett a „lejártával” szövegrészt kell felvenni.

2. A Közgyűlés felhívja az ügyvezetést, hogy az Egyesület Alapszabályát az 1. pontban foglalt módosításokkal foglalja egységes szerkezetbe, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően terjessze fel a Fővárosi Törvényszékhez.

Vasutas Segélyező Egyesület
Ügyvezetése


Közgyűlési meghívó

A VASUTAS SEGÉLYEZŐ EGYESÜLET ezúton értesíti tagjait, hogy 2022. március 09. napjának 9:00 órájára összehívja az Egyesület Közgyűlését. 

A Közgyűlés helye:
A Vasutas Segélyező Egyesület 1078 Budapest István u. 6. szám alatti székhelyének földszinti tanácsterme.

A Közgyűlés napirendje:

  1. Tájékoztató az Egyesület 2018. – 2021. évi tevékenységéről.

  2. Az Egyesület Alapszabályának módosítása.

  3. Tisztújítás: A Választmány tagjai, az Ellenőrző Bizottság tagjai, valamint az Ügyvezető elnök választása.


Tájékoztatjuk a tagságot, hogy a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.  Határozatképtelenség esetén az Alapszabály 8.§. 10. pontja alapján 

2022. március 09. napján 10 órai 

kezdettel ugyanazon a helyen megismételt Közgyűlésre kerül sor, amely, változatlan napirenddel, a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Felhívjuk Tagjaink figyelmét, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484./2020.(11.10.) Korm. rend. 2.§. (1.) bekezdés ic. pontja alapján a Közgyűlés helyszínén szájat és orrot eltakaró védőmaszk használata, továbbá a 6/C.§. (3) bekezdésében foglaltak szerint a védettségi igazolvány bemutatása kötelező.

Vasutas Segélyező Egyesület
Ügyvezetése


HATÁROZATI JAVASLAT

A Vasutas Segélyező Egyesület Közgyűlése az Egyesület Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

Az 1.§. 2.3. pontja helyébe az alábbiakat kell beiktatni: „célja: a nehéz élethelyzetben lévő tagjai és családtagjaik támogatása.”

Az 1.§. 2.4. pontja helyett az alábbiakat kell beiktatni: alap-cél szerinti tevékenysége: a 2.3. pontban nevesítettek részére segélyek és díjmentes, illetve kedvezményes szolgáltatások juttatása.

Az 1.§.-ba az alábbi 3. pontot kell felvenni: „A 2.3. pontban meghatározott támogatás módját, feltételeit, mértékét, illetve a 2.4. pontban meghatározott alap-cél szerinti tevékenység folytatásának részlet szabályait a Segélyezési és szolgáltatási szabályzatban, valamint a Baleseti segélyezési szabályzatban – belső szabályzatok – kell megállapítani.”

Az 1.§.-ba az alábbi 4. pontot kell beiktatni: „ 4. Az Egyesület a 2.4. pontban meghatározott alap-cél szerinti tevékenységet folytatásának elősegítése érdekében a 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), valamint a 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Ectv.) előírt feltételek szerint 

                   4.1. gazdasági-vállalkozási tevékenységet, továbbá

                   4.2. a 11.§. 1.3., 1.4. és 1.5. pontjaiban nevesített tevékenységeket

                   is folytathat.

 A 3.§. 1. pontja helyébe az alábbiak lépnek: „1. a tagsági díjak mindenkori összegét a Választmány állapítja meg, és az 1.§. 3. pontjában nevesített belső szabályzatok tartalmazzák.”

A 3.§.-ból a 2. és 3. pontot törölni kell.

A 4.§. 1.3. pontja helyébe az alábbiak lépnek: „igényelheti az 1.§. 3. pontjában nevesített belső szabályzatokban meghatározott támogatásokat.”

1.4. pontban az „1.4. pontban” szövegrész helyébe az „1.3. pontjában” szövegrész lép.

 A 6.§. 4. pontjának második bekezdését törölni kell. Az 5. pontban a „Közgyűlés” szó helyébe a „Választmány” szó lép, a „Közgyűlésre” szó helyébe pedig a „Választmány ülésére” szövegrészt kell felvenni.

A 7.§. 3. pontját az alábbi mondattal kell kiegészíteni: „a választott tisztségviselő – az ügyvezető elnök kivételével – az Egyesülettel munkaviszonyban nem állhat.”

A 8.§. 3. pontjában az „a., b., és c.” betűk helyett „3.1., 3.2. és 3.3.” számozást kell beiktatni.

A 9.§.-ból az 1.5., 1.6., 1.7. továbbá a 2. és a 3. pontokat törölni kell.

A 10. 1. pontjában a „6” szám helyett „5 (öt)” szövegrészt kell felvenni.

A jelenleg hatályos Alapszabályban téves szám alatt felvett 2.4. pontban a „2.2.-2.4.” szövegrész helyett a „2.2. és 2.3.” szövegrészt kell felvenni.

A 10.§. 8.3. pontjába a „személyére vonatkozóan” bevezető szövegrészt kell felvenni.

A 8.4. pont helyébe „az ügyvezető elnökhöz írásban benyújtott lemondásával” szövegrészt kell felvenni.

A 10.§. 9. pontja helyébe az alábbiak lépnek: „amennyiben a Választmány tagjainak száma 4 fő alá csökken, a kieső tagok helyett 60 (hatvan) napon belül új tisztségviselőket kell választani.”

A 10.§. 11. pontját az alábbiakkal kell kiegészíteni: „a meghívó és a meghívóhoz kapcsolódó előterjesztések, határozati javaslatok és egyéb iratok elektronikus levél formájában is megküldhetők a Választmány tagjai által megadott elektronikus levelezési címre. Ebben az esetben a 8 (nyolc) napos határidő az elektronikus levél megküldésének napjától számítandó. Vita esetén a megküldési határidő megtartását az ügyvezető elnök bizonyítja.”

A 10.§. 12. pontjában az „5” helyett a „4 (négy)”, a 13. pontban a „3” szám elé a „legalább” a 14. pontban a „4 (négy)” helyett „3 (három)” szövegrészt kell felvenni.

A 18. pontban a „ha legalább 3 választmányi tag” szövegrész helyett a „választmányi tagok legalább kétharmada” szövegrészt kell felvenni.

A 10.§. 18. pontjának utolsó mondatába az alábbi bevezető szövegrészt kell felvenni: „Jogszabályban meghatározott esetek kivételével…”

A 10.§. 18. pontjába új utolsó mondatot kell beiktatni: „E pont alkalmazása során a 11. pontban foglaltakat is megfelelően figyelembe kell venni (az elektronikus levelezés alkalmazása).” 

A 11.§. 1. pontjába az alábbi 1.8. pontot kell felvenni: „1.8. minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés 9.§.- szerinti hatáskörébe és amelyet az ügyvezetés a Választmány határozata alapján, illetve saját elhatározásából döntés végett a Választmány elé terjeszt.”

A 11.§. 2. pontja helyébe az alábbiak lépnek: „Az 1.§. 3. pontjában nevesített belső szabályzatok, továbbá a Szervezeti és működési szabályzat és egyéb belső szabályzatok elfogadása.”

A 11.§. 8. pontját az „és az Egyesület munkavállalói egyéb juttatásainak” szövegrésszel kell kiegészíteni.

A 12.§. 5.3. pontjában „a Közgyűlés” szövegrész után „és a Választmány”, az „előterjesztések” szó után „és a határozati javaslatok” szövegrészt kell beiktatni.

A 12.§. 5.19. pontja helyébe az alábbiak lépnek: „a tagsági jogviszony felmondása, és a felmondás, valamint a kizárási eljárás során hozott határozatok megküldése a tag részére,”

A 12.§.-ba az alábbi 7. pontot kell beiktatni: „7. Az ügyvezető elnök lemondása esetén a Választmány határozata kimondhatja, hogy a vezető tisztségviselő feladatainak ellátása az Egyesület működőképességének biztosítása érdekében szükséges, ez esetben a lemondás az új tisztségviselő megválasztásával, de legkésőbb a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá.” A hatályos 7. pont számozása „8”-ra változik, és a „lehető legrövidebb időn” szövegrész helyett a „a megszűnést követő 60. (hatvanadik) napon” szövegrészt kell beiktatni. 

A 13.§. 1. pontjába „a lehető legrövidebb időn” szövegrész helyett a „a megszűnést követő 60. (hatvanadik) napon” szövegrészt kell felvenni.

A 13.§. 2.4. pontját törölni kell. Ezzel a 2.4. pontra változó 2.5. pontban a „2.2. és 2.4.” szövegrész helyett a „2.2. és 2.3.” szövegrészt kell felvenni.

A 13.§. 4. pontja helyébe az alábbiak lépnek: „4. megszűnik az ellenőrző bizottsági tagság a tisztségviselő

4.1. a Közgyűlés általi visszahívása.

4.2. egyesületi tagságának bármely okból történő megszűnése,

4.3. személyére vonatkozóan a Ptk. 3:26.§. (2) bekezdésében vagy a 2.4. pontban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezése,

4.4. tisztségéről a Választmány elnökéhez írásban benyújtott lemondása

esetében.”

A 14.§. 3. pontjában a „6” szám helyébe „5 (öt)”, a 8.2. pontba az „érvényes” szó után az „és az érvénytelen”, a 9. pontba a „6” szám helyett az „5 (öt)” szövegrészt kell felvenni. A 10. pontot az alábbi szövegrésszel kell kiegészíteni: „A megismételt szavazás esetén megválasztott tisztségviselőnek azt kell tekinteni, aki (akik) a legtöbb szavazatot kapta (kapták).”

A 15.§. 2. pontjában a „hozzájárulási” szó után a „vagy más” szövegrészt kell felvenni.

A 15.§. 3. pontjába foglaltak a 1.4. pontban kerültek – módosított szöveggel – áthelyezésre, következésképpen a 15.§. 3. pontját törölni kell.

A 18.§. 2. pontjából a jogszabályi hivatkozást törölni kell.

A 19.§.-ba az alábbi 3. pontot kell beiktatni: „3. a Szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni az alábbiakat:

3.1. amennyiben az ügyvezető elnök megbízatása – kivéve a 12.§. 7. pontjában foglalt esetet - megszűnik, illetve feladata ellátásában tartósan akadályozva van, az új tisztségviselő megválasztásáig, illetve akadály megszűnéséig terjedő időtartamra az ügyvezető elnök feladatainak ellátására, valamint

3.2. a helyettesítésre a meghatalmazáson alapuló képviseleti és aláírási jogosultságra 

vonatkozó szabályokat:”

A 19.§. 3. pontja helyett az alábbi 4. pontot kell beiktatni: „4. az Egyesület bankszámlái feletti rendelkezés szabályait a Pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni.”

A Közgyűlés felhívja az ügyvezetést, hogy az Egyesület Alapszabályát az 1. pontban foglalt módosításokkal foglalja egységes szerkezetbe, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően terjessze fel a Fővárosi Törvényszékhez.

Az Egyesület gazdálkodásának számszerű adatai 2018. - 2021.

Bevételek (e. Ft-ban):


2018. 2019. 2020. 2021. számított
Tagdij 145 352 142 177 126 613 110 852
Baleseti tagdij 37 017 41 247 36 760 31 153
Bérház 7 783 8 781 8 443 8 894
Majerik Hotel 202 752 220 704 116 453 52 743
Egyéb 17 287 39 595 19 587 800 045
Összesen 410 191 452 504 307 856 1 003 687


Kiadások (e. Ft-ban):


2018. 2019. 2020. 2021. számított
Ügyviteli költségek 127 294 113 709 105 770 103 528
Baleseti segély 2 981 2 576 1 513 2 700
Szociális segélyek 64 175 55 460 42 095 46 628
Bérház 6 698 7 272 6 610 11 284
Majerik Hotel 189 167 200 460 168 507 104 894
Egyéb 2 880 4 437 3 781 277 130
Összesen 393 195 383 914 328 276 546 164

Taglétszám alakulása  2018. - 2021.

adott év 12.31-én 2018. 2019. 2020. 2021.
Alaptagság        14 693 13 210 11 436 9 878
baleseti segélyezési tagság  9 882 8 880 7 710 6 778

Az Egyesület működése

A 142 éves múlttal rendelkező Vasutas Segélyező Egyesület célja a takarékosság és a humanista gondoskodás szellemében a tagok és családtagjaik megsegítése segélyek, valamint egyéb szolgáltatások biztosításával. Célja elérése érdekében legfontosabb feladata a kapcsolattartás tagjaival és a  gyors,  rugalmas ügyintézés. A beszámolási időszakban  évente több mint 10 000 segélyigény elbírálása történt, személyesen vagy levélben, ez napi átlag 40 ügyintézést jelent. A különböző jogcímen kifizetett segélyek összege az eltelt időszakban  összesen 218 128 ezer Ft volt. Tagjaink gyakran fordulnak az Egyesületben működő díjmentes jogi tanácsadásért,-örömünkre szolgál, hogy ez irányban is tudunk segítséget nyújtani. Munkánkban jelentős a kapcsolattartás tagjainkkal, ebben nagy szerepet vállalnak a Választmány tagjai.

 Az Egyesület  Választmányának, ügyvezetésének  vezető-irányitó tevékenysége

A Választmány eleget tett a Közgyűlés által ráruházott  feladatainak, irányította az ügyvezetést, felelősséggel  kezelte az Egyesület vagyonát. A két Közgyűlés között  évente  min. negyedévenként megtartotta üléseit, ellenőrizte az Egyesület működését, gazdálkodását. A Választmány az eltelt négy év  alatt 17 alkalommal tartott ülést. Ebből 10 alkalommal személyes és a pandémia miatt 7 alkalommal interneten keresztűli döntés hozással. Az Ellenőrző Bizottság  szúrópróbaszerű ellenőrzést folytatott, a testületi ülésekre írásos anyagot terjesztett elő, minősítette az ügyvezetés gazdálkodásról szóló jelentéseit, véleményezte a különböző döntésekre összeállított anyagokat.Tisztelt Tagtársak!

Az Önök előtt is ismert, elhúzódó világjárvány a Vasutas Segélyező Egyesületet is nehéz helyzet elé állította.

Az Egyesület vezetése számos olyan intézkedést hozott, amellyel megpróbálta elkerülni, hogy a pandémia a legkisebb hátránnyal járjon a tagság és az Egyesület munkavállalói számára. Ezen erőfeszítések tették lehetővé, hogy a segélyeket az Egyesület folyósítani tudta a tagság részére és az Egyesület munkavállalóitól sem kellett megválni.

Ez év elején azonban világossá vált, hogy a Majerik Hotel mintegy két éves kényszerű bezárása miatti közel 100 millió forintos veszteség már az Egyesület alapvető szociális céljait is veszélyezteti.

Egyesületünk tovább élése, alapvető céljainak megvalósítása és gazdasági stabilitásának biztosítása érdekében, az Egyesület Választmánya kénytelen volt a Majerik Hotel eladásáról dönteni. Ez a döntés azonban hosszabb távon garantálja az Egyesület gazdasági, gazdálkodási biztonságát.

A Majerik Hotel értékesítése során azonban kikötöttük, hogy az új tulajdonosok az Egyesület tagsága részére továbbra is kedvező feltételek mellett biztosítják a Hotel igénybevételét, így a tulajdonosváltás a tagság ezirányú érdekeinek lényeges sérelmével nem jár. Sikerült rögzítenünk a Majerik Hotel munkavállalóinak foglalkoztatási garanciáit is.

Bízunk benne, hogy tagságunk az elkerülhetetlen döntést megérti, és változatlanul igénybe veszi pihenésre és regenerálódásra a Majerik Hotelt, amellyel kapcsolatos igényeket továbbra is Egyesületünknél kell jelezniük. 

Budapest, 2021. június 30.

Koszorus Ferenc
a Választmány elnöke

Welser Mária
Ügyvezető elnök
Meghívó

A Vasutas Segélyező Egyesület (1078 Budapest, István utca 6.) ezúton értesíti tagjait, hogy 2019. március 26. napjának 9:30 órájára összehívja az Egyesület Közgyűlését. 

A Közgyűlés helye: 
A Vasutas Segélyező Egyesület 1078 Budapest, István utca 6. szám alatti székházának földszinti tanácsterme. 

A Közgyűlés napirendje: 
Vezető tisztségviselő választása

Tájékoztatjuk a tagságot, hogy a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az Alapszabály 8. paragrafusának 10. pontja alapján

2019. március 26. napján 11:30 órai 

kezdettel ugyanazon a helyen megismételt Közgyűlésre kerül sor, amely változatlan napirenddel, a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

Vasutas Segélyező Egyesület Választmánya